You are here: Home

โครงการปลูกผักสวนครัว

E-mail Print PDF
Sample image

โครงการปลูกผักสวนครัว เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกชมรม และเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง สามารถปลูกผักเพื่อสร้างรายได้

1. ผักสวนครัวปลูกง่าย ลงทุนน้อย  ให้ผลผลิตตลอดปี  มีผักสดประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน (ควรบริโภคผักวันละประมาณ 200 กรัม เพื่อให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุและวิตามินอย่างเพียงพอ) มีคุณค่าทางอาหารสูง  ปลอดภัยจากสารเคมี และใช้พื้นที่ส่วนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์

1. ผักสวนครัวปลูกง่าย ลงทุนน้อย  ให้ผลผลิตตลอดปี  มีผักสดประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน (ควรบริโภคผักวันละประมาณ 200 กรัม เพื่อให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุและวิตามินอย่างเพียงพอ) มีคุณค่าทางอาหารสูง  ปลอดภัยจากสารเคมี และใช้พื้นที่ส่วนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์

2. ปัจจุบันในภาวะเศรษฐกิจของประชาชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เกิดภาวะเงินเฟ้อ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  การปลูกผักสวนครัวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

3. มีรายได้เสริมจากการขายผลผลิต  สมาชิกชมรมที่มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ว่างงาน  ได้มีโอกาสผลิตผักเพื่อบริโภคในครัวเรือนขั้นพื้นฐาน  เมื่อเกิดทักษะในการปฏิบัติ มีความชำนาญสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต สามารถช่วยจุนเจือฐานะทางครอบครัว 

 

3.วิธีการดำเนินงาน 

1. รวมกลุ่มสมาชิกชมรมทุกคน

2. อบรมถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกเรื่องการปลูกผักสวนครัว (เนื้อหาหลักสูตร เช่น ผักกับเศรษฐกิจ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปลูกผัก การเลือกชนิดผักให้เหมาะสม  เทคนิคและวิธีการปลูก ( การปลูก 

การเพาะกล้า ให้ปุ๋ย กำจัดวัชพืช  การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช)  การเก็บเกี่ยวผัก  การรับประทานผักให้มีคุณค่าสูงสุด วิธีการล้างผักให้ปลอดภัย ฯลฯ  ) 

3. สร้างจุดสาธิตปลูกผักสวนครัว 1 จุดในบริษัท

4. ผลิตต้นกล้าผักเพื่อสนับสนุนแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการในการฝึกปฏิบัติและสาธิต

5. ติดตามประเมินผล/สรุปและรายงาน

 

4.งบประมาณ  

งบประมาณในการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว (ขั้นสาธิต) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 5,000บาท 

  1. สร้างจุดสาธิตการปลูกผักสวนครัว จำนวน 1 จุด เป็นเงิน 3,000 บาท

2. ค่าผลิตกล้าผัก ในการฝึกปฏิบัติและสาธิต  จำนวน 100  ต้นๆ ละ 4.00 บาท   (เช่น พริกขี้หนู มะเขือเปราะ  มะเขือยาว  กะเพรา  โหระพา มะละกอ ฯลฯ )  เป็นเงิน 400 บาท

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เมล็ดพันธ์ อื่น 1,100 บาท

4. ค่าสรุปค่าจัดทำเอกสารโครงการ 500 บาท  

 

 5.ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชมรมปลูกผักโค้ว

  6.หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด 

7.ตัวชี้วัดความสำเร็จ

60%  ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองได้

 8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ              

1. สมาชิกชมรมสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต             ด้วยการพึ่งพาตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุล  มั่นคงและยั่งยืน 

2. สมาชิกชมรมสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  และมีสุขภาพร่างกายที่แข็ง  

3. สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัว


 

Last Updated ( Monday, 26 November 2012 02:31 )